LoginGlemt brugernavn eller password?
Angiv din emaladresse, så sender vi et nyt password til dig:

Email: Kvalitetssikring af planteleverancer

Udarbejdet af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre (LDA) og Dansk Planteskoleejerforening (DPF).

A. Formål
Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af
planteleverancer mellem en planteleverandør og en udførende
anlægsgartnermester.
Aftalen er gældende for en given planteleverance, såfremt én af
parterne kræver det.

B. Ansvarsfordelingen.
Ansvaret for planterne overgår fra leverandøren til den udførende
ved levering af planterne.
Ved levering forstås at den udførende fysisk får leverancen i hænde.
Finder levering sted udenfor almindelig arbejdstid skal dette
aftales.
Såfremt der efterfølgende opstår vækstproblemer søges ansvaret
placeret ved granskning af den dokumentation der er bilag til
aftalen. (jvf. afsnit D.)
Planternes sortsægthed, herunder oprindelse er leverandørens
ansvar i 5 år, svarende til den ansvarsperiode der følger anlægget.
Plantesæsonen starter 1. august og varer til 31. maj.
Ændres planlagt plantesæson til senere sæson, betales et tillæg
på 25% pr. sæson. Det forudsættes dog, at der er givet et varsel
for sæsonforskydning på minimum 60 dage før sæsonens udløb,
d.v.s senest 31. marts.
I modsat fald er køber pligtig til at modtage leverancen og/eller
betale leverancen fuldt ud excl. leveringsomkostninger ved sæsonens
udløb.

C. Reklamationsfrister.
Reklmationer afgives på synlige fejl og mangler straks ved levering,
dog er reklmationsfristen på planteart, antal og størrelse fastsat
til 5 arbejdsdage fra levering.

D. Grundlag
Aftalens faglige og historiske baggrund er "Plant og Plej" samt den
del af "Forslag til kontrolordning for beplantning" som omhandler
planteskoler og anlægsgartnere.
I aftalen indgår de bilag/skemaer som nævnes i følgende afsnit:

E. Tilbudsinhentning.
I skemaet "Anmodning om tilbud på planteleverance" angives på
hvilket grundlag den udførende ønsker indhentet et tilbud på en
given planteleverance.
Såfremt der afgives alternativt tilbud, skal det fremgå særskilt.
For at tilbuddet kan være konditionsmæssigt, skal der samtidig afgives
tilbud på det foreskrevne.

F. Ordrebekræftigelsen.
I skemaet "Ordrebekræftelsen på planteleverancer" angives på
hvilket grundlag ordrebekræftelsen afgives.

G. Produktionsdokumentation.
Leverandørensproduktionsdokumentation omfatter:
1. Følgeseddel
Følgesedlens oplysninger skal omfatte:
- sagsidentifikation.
- følgeseddelnummer.
- leveringsdato.
- kørelistenr.(ved transport)
- leveringsform.
- modtageradresse.
- emballering.
- plantenavne.
- størrelse.
- antal.
2. Leverandørens Kvaltietssikringsdokumentation,
(bilag til følgeseddel).
- sagsidentifikation.
- følgeseddelnummer
- optagningsuge (for planter i knop-hvileperiode).
- seneste opbevaringsform.
- interne koder til identifikation af udvidet produktionsdokumentation.(
f.eks. lokationskoder)
3. Plantepas.
Plantepas skal vedlægges for de planter der er omfattet af denne
lovpligting ordning. Plantedirektoratets direktiver om plantepas
følges.

H. Udvidet produktionsdokumentation.
Hvis der konstateres vækstproblemer og det formodes at problemet
er opstået i plantens produktionsforløb skal leverandøren
desuden på forlangende oplyse:
* Markplaner (lokationsoversigt).
* Gødningsplaner.
* Jordbundsanalyser.
* Sprøjteplaner.
* Herkomstkontrol.
Ønskes denne dokumentation uden saglig grund, betales der for
de faktiske omkostninger ved fremskaffelsen.

I. Anlægsdokumentation.
Den udførende skal fra modtagelsen af en planteleverance indtil
plantningen er udført kunne dokumentere, hvordan planterne er
behandlet, samt hvordan etableringsbetingelserne i øvrigt har været.
De nødvendige kontroller skal være specificeret i den udførende
sagsorienterede kvalitetssikring. Hertil anvendes skemaer for
"modtagekontrol" og "proceskontrol".

J. Udvidet anlægsdokumentation.
Hvis der opstår vækstproblemer der formodes skyldes jordbundsforhold,
skal den udførende på forlangende oplyse:
- Tørrumvægten af råjord og evt. muld jord.

K. Plejedokumentation.
Aftalen er alene gældende så længe den udførende har ansvaret
for plejen af planterne dog højst 5 år. Som dokumentation for plejeindsatserne
udfyldes skemaet for "plejekontrol"

L. Skema/bilag til nærværende aftale.
- Anmodning om tilbud på planteleverance.
- Ordrebekræftigelse på planteleverance.
- Modtagekontrol.
- Proceskontrol.
- Plejekontrol.


Login til sortiment, plantelister og egne sider med modtagne tilbud og følgesedler på leverede varer

Er du professionel planteforbruger og ønsker adgang til priser i plantekataloget, plantelister og egne sider, så klik hér for at blive oprettet som bruger