LoginGlemt brugernavn eller password?
Angiv din emaladresse, så sender vi et nyt password til dig:

Email: Vedtægter for Ankenævnet for Planteleverancer

§ 1. Formålsparagraf
Ankenævnet for Planteleverancer er stiftet af Dansk Planteskoleejerforening (DPF) med det formål,
at afgøre klager vedrørende leverancer af planteskoleplanter.

§ 2. Virksomheder omfattet af ankenævnet
Tilsluttet ankenævnet er planteskoler og virksomheder, som er medlem af Dansk Planteskoleejerforening
DPF (A- og D medlemmer jfr. vedtægt for Dansk Planteskoleejerforening).

§ 3. Nævnets kompetence
Ankenævnet behandler klager over leverancer af planteskoleplanter, leveret af Dansk Planteskoleejerforenings
medlemsvirksomheder samt andre planteleverandører. Desuden kan ankenævnet for DPF
medlemmer, ved tvistigheder om planteleverancer med kunder udenfor DPF, foretage en faglig vurdering,
såfremt dette godkendes af begge parter.

§ 4. Klageberettigede
Enhver køber, som har købt planter af én DPF medlemsvirksomhed, er klageberettiget, hvis den samlede
kontraktsum for den leverance, der klages over, er på minimum kr. 20.000 ex. moms.
Stk. 2
Medlemmer af DPF eller én anden planteleverandør, der som tilbudsgivere har deltaget i et udbud vedrørende
planteskoleplanter, kan indbringe en klage over planteleverandøren som har vundet udbuddet og
leveringen, hvis der ikke synes at være overensstemmelse mellem det udbudte, og de planter den indklagede
leverandør har tilbudt og/eller leveret.
Stk. 3
Medlemmer af DPF kan ved tvistigheder med kunder udenfor DPF, indkalde ankenævnet til at foretage
en faglig vurdering af tvistigheden. Vurderingen kan bruges som ekspertudtalelse ved en evt. senere
domstolsafgørelse.
Omkostningerne hertil afholdes altid af DPF medlemmet som har indkaldt ankenævnet.

§ 5. Klager der behandles af ankenævnet
En klage skal, forinden indbringelse for ankenævnet, være forelagt og afvist af den virksomhed, der klages
over.
Stk. 2
Klager skal indbringes for ankenævnet senest 1 år efter leveringen, i tilfælde af gennemførelse af en 1 års
gennemgang, dog senest 6 uger efter denne. Er reklamationen afvist af virksomheden inden udløbet af
disse frister, skal klage dog være indgivet senest 6 uger efter virksomhedens afvisning af klagen.
Ankenævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra disse frister.
Stk. 3
Ankenævnet kan afvise klager af særlig vanskelig juridisk eller bevismæssig karakter, som gør sagen
uegnet til behandling i ankenævnet.
Stk. 4
Ankenævnet kan ikke behandle sager, der verserer ved en domstol, voldgiftsret eller andet klagenævn, eller
er afgjort ved retskraftig dom, voldgift eller forlig. Dog kan ankenævnet behandle en sag, som verserer ved
en domstol, en voldgiftsret eller andet klagenævn, hvis begge parter ønsker sagen afgjort af ankenævnet,
inden hovedsagen videreføres.
Stk. 5
Så længe en klagesag indbragt af en kunde, jfr. § 4 stk. 1, verserer for ankenævnet, kan indklagede ikke
anlægge retssag eller voldgiftssag mod kunden om de af klagesagen omfattede spørgsmål.
Vedtægter for
Ankenævnet for Planteleverancer
342

§ 6. Nævnets sammensætning
Ankenævnet består af 3 medlemmer: En formand, udpeget af DPF, som skal være dommer eller jurist,
samt to fagkyndige medlemmer med kendskab til det fagområde, som klagesagen drejer sig om.
Stk. 2
indenfor hvert af fagområderne
a. skov og landskabsplanter
b. prydplanter
c. planter til anlæg
udpeger DPF 2 fagkyndige medlemmer til ankenævnet, hvor et medlem sker efter indstilling fra relevante
organisationer for køberinteresser.
Udpegningen er gældende for 2 år, genudpegning kan finde sted.
Der kan udpeges suppleanter for alle.
Stk. 3
Ankenævnet sammensættes i forhold til den konkrete klagesag, med den faste formand og de sagkyndige,
der er udpeget indenfor det fagområde som den væsentligste del af klagesagen vedrører.
Stk. 4
Ingen af nævnets medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende efter retsplejelovens
regler ville være inhabil som dommer.

§ 7. Nævnets administrative placering
Ankenævnets sekretariat er DPF's sekretariat.

§ 8. Sekretariatets opgaver
Sekretariatet har til opgave at besvare henvendelser til ankenævnet og forberede sagerne til nævnets
behandling. Sekretariatet har til opgave at sikre, at betingelserne for behandling i ankenævnet er opfyldt.

§ 9. Indgivelse af klage
Klage indsendes til DPF's sekretariat på et af ankenævnet udarbejdet skema.
Stk. 2
En klage, der ikke har været forelagt den indklagede virksomhed forud for indbringelsen for ankenævnet,
afvises af ankenævnets sekretariat.
Stk. 3
Erkendte skyldige og forfaldne beløb skal være betalt, inden klagen kan kræves afgjort af nævnet.
Stk. 4
Ved indgivelse af klage opkræver sekretariatet af klager et klagegebyr på kr. 5.000 kr. som tilbagebetales,
hvis klager i det væsentlige får medhold i sin klage, jfr. § 12.


§ 10. Klagesagens sekretariatsbehandling
Sekretariatet videresender klagen til den indklagede virksomhed til udtalelse. Fristen for svar er 4 uger, som
kun undtagelsesvist kan forlænges. Fremkommer der ikke svar fra indklagede, fortsættes sagsbehandlingen.
Sagen kan om fornødent afgøres på det i øvrigt foreliggende grundlag.
Når sekretariatet har modtaget svar fra indklagede, forelægges dette for klager til udtalelse inden 2 uger.
Stk. 2
Sekretariatet sørger til enhver tid for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som
ankenævnet har modtaget, og som er af betydning for sagens afgørelse. Sekretariatet kan afkræve
parterne sådanne oplysninger, som må anses nødvendige for, at ankenævnet kan afgøre sagen.

Stk. 3
Sekretariatet udpeger en sagkyndig, hvor en sagkyndig vurdering er nødvendig for sagens afgørelse.
Klagesagens parter indkaldes til besigtigelsen.
Den sagkyndige udarbejder efterfølgende en erklæring om de relevante forhold for klagesagens
bedømmelse, som sendes til sekretariatet. Sekretariatet tilsender kopi af erklæringen til sagens parter.
Stk. 4
Sekretariatet afslutter sagen, hvis indklagede under sagens forberedelse opfylder klagers krav, eller
sagen i øvrigt forliges. Øvrige sager afgøres af ankenævnet, når den forberedende sekretariatsbehandling
er afsluttet.

§ 11. Klagesagens afgørelse
Ankenævnets afgørelse træffes på et møde, som afholdes snarest muligt efter, at sagsforberedelsen
er afsluttet. Afgørelsen træffes efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder.
Afgørelsen skal være skriftlig, og være ledsaget af en begrundelse.
Stk. 2
I klagesager indbragt af kunder efter § 4 stk. 1 fastsætter ankenævnet en frist til opfyldelse af afgørelsen.
Indklagede er dog ikke forpligtet til at opfylde ankenævnets afgørelse, hvis klager agter at indbringe
ankenævnsafgørelsen for domstolene eller en voldgiftsret.
Stk. 3
I klagesager indbragt af medlemmer af DPF efter § 4 stk. 2, afgør ankenævnet sagen uden angivelse
af pålæg til indklagede eller andre retsfølger af kendelsen.
Stk. 4
Af ankenævnets afgørelse skal fremgå, at indklagede ikke har pligt til at opfylde ankenævnets eventuelle
påbud, hvis klager ikke accepterer klagenævnets afgørelse jfr. stk. 2, og at indklagede ikke er forpligtet
af afgørelsen, hvis indklagede inden udløbet af fristen i § 14 stk. 1, indbringer sagen for domstolene.

§ 12. Klagesagens omkostninger
Ankenævnet bestemmer hvorledes klagesagens omkostninger skal fordeles, herunder om klager skal
have det indbetalte klagegebyr retur.
Stk. 2
Ingen af parterne betaler omkostninger ved ankenævnsbehandlingen til den anden part. I øvrigt
betaler parterne ankenævnets omkostninger fastsat af ankenævnet efter følgende retningslinjer:
I. Klagesager indgivet af kunder, jfr. § 4 stk. 1:
A. Klagesagen afgøres af ankenævnet:
a. Klager:
Ved klagesagens afgørelse tager ankenævnet stilling til, om det af klager indbetalte klagegebyr, helt eller
delvist skal tilbagebetales, afhængig af sagens udfald. Kunder som har indgivet klage, jfr. § 4 stk. 1, kan
ikke pålægges at betale omkostninger ud over klagegebyret
b. Indklagede:
Den indklagede virksomhed skal betale klagesagens direkte omkostninger, hvis klager i det væsentlige har
fået medhold i sin klage. Har klager kun delvist fået medhold, betaler indklagede en forholdsmæssig del af
klagesagens omkostninger.
B. Klagesagen trækkes tilbage af klager:
344

Trækker klager sin klage tilbage inden der er foretaget besigtigelse, tilbagebetaler sekretariatet
klagegebyret.
Trækkes klagen tilbage efter besigtigelsen, men inden ankenævnets behandling, tilbagebetales
25% af klagegebyret.
C. Klagesagen forliges:
Medmindre parterne som led i deres forlig har truffet anden aftale om fordelingen af ankenævnets
omkostninger, fordeles disse således:
a. Forliges sagen inden besigtigelse betaler ingen af parterne omkostninger til ankenævnet
og klagegebyret returneres til klager.
b. Forliges sagen efter besigtigelse, men inden ankenævnets behandling, og klager ifølge forliget i det
væsentlige har fået medhold, betaler indklagede de indtil da påløbne omkostninger ved klagesagen.
Klagegebyret returneres til klager.
c. Forliges sagen efter besigtigelse, men inden ankenævnets behandling, og klager ifølge forliget ikke
har fået medhold i den væsentligste det af klagen, betaler indklagede 50 % af klagesagens omkostninger.
50% af klagegebyret returneres til klager.
II. Klagesager indgivet af DPF medlemmer, jfr. § 4 stk. 2:
a. Uanset om en klagesag afsluttes ved at ankenævnet afsiger kendelse, parterne indgår forlig eller klager
trækker sin klage tilbage, bestemmer ankenævnet hvorledes klagesagens omkostninger skal fordeles
mellem parterne i forhold til sagens udfald. Afsluttes sagen, uden at det samlede ankenævn har
afholdt møde, afgøres omkostningsspørgsmålet alene af ankenævnets formand.
b. Omkostningsafgørelsen er bindende for parterne og kan ikke indbringes for domstolene.

§ 13. Genoptagelse
Ankenævnet kan genoptage en sag, hvis der efter dens afgørelse fremkommer nye væsentlige oplysninger,
som ikke var tilgængelige under sagens første afgørelse.

§ 14. Ankemuligheder
Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.
For indklagedes vedkommende, skal dette være sket inden udløbet af den frist indklagede har fået til
at opfylde ankenævnets afgørelse. I modsat fald er afgørelsen bindende for indklagede, hvis klager
accepterer ankenævnets afgørelse jfr. § 11 stk. 2.

§ 15 Offentliggørelse af afgørelser
Ankenævnet kan offentliggøre relevante kendelser i anonymiseret form.

§ 16. Ankenævnets vedtægter
Ændringer i disse vedtægter kan foretages af DPF.
Ankenævnet kan selv supplere disse vedtægter med en forretningsorden.
Vedtaget på DPF's generalforsamling den 13. juni 2008.


Login til sortiment, plantelister og egne sider med modtagne tilbud og følgesedler på leverede varer

Er du professionel planteforbruger og ønsker adgang til priser i plantekataloget, plantelister og egne sider, så klik hér for at blive oprettet som bruger